A kereskedelmi rendszerek specialistája.

A kereskedelmi rendszerek specialistája.

Belépés

A teljes tartalom csak belépés után érhető el.Regisztráljon saját fiókot, így hozzáférhet minden oldalhoz!

Távsegítség

 

Keresés a webhelyen

Jövedéki csomag PDF Nyomtatás E-mail

 

A Profit Kereskedelmi Rendszer Jövedéki csomaggal kiegészített példánya megfelel a Jövedéki törvény (2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól, továbbiakban Jt.) valamint a végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (továbbiakban Vhr.) előírásainak,

azaz

 

 • a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartja, a felhasználók körében, illetve azok jogosultságában beállt változásokat nyomon követi, a felhasználó által végzett munkafolyamatot bármely időszakra vonatkozóan naplózza, ezen adatok bármikor lekérdezhetők és kinyomtathatók;
 • biztosítja a nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való vezetését;
 • naplózza a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását;
 • a szoftver mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető és kinyomtatható az alábbi adattartalommal:
  • a visszatöltés időpontja,
  • a visszatöltés indoka,
  • a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,
  • a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;
 • a szoftver által készített bizonylatok formátuma, tartalma, kiállításának és feldolgozásának rendje megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek;
 • az ismételten kinyomtatott számlák tartalmukban az eredetivel megegyezőek;
 • a felhasznált sorszám (ideértve a stornózott sorszámot is) ismételt felhasználása kizárt;
 • a Beállítás | Rendszerinformációk | Adatkönyvtár menüpontban lekérdezhető a szoftver adatbázis fájljainak elérési útvonala.

 

Jövedéki nyilványtartások 

A Jövedéki csomag az alábbi nyilvántartások vezetésére alkalmas:

 • Jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki nyilvántartása a beszerzéseiről és értékesítéséről valamint a napi zárókészletéről
  Vhr. 22. számú melléklet, illetve
  Jt. 106. § 
  (2) A jövedéki engedélyes kereskedőnek a beszerzéseiről és értékesítéséről, valamint a napi zárókészletéről - telephelyenként és összesítve - folyamatosan mennyiségi nyilvántartást (a továbbiakban: jövedéki nyilvántartás) kell vezetnie. A jövedéki nyilvántartást a vámhatóság által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, az értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni. A jövedéki engedélyes kereskedő mentesülhet a külön nyomtatványon (űrlapon) történő nyilvántartás-vezetés alól, ha bizonylati rendjét, hagyományos vagy számítógépes nyilvántartását úgy alakítja ki, hogy annak alapján az előírt számbavétel teljesül. A jövedéki nyilvántartás adatai számítógépes adathordozón tárolhatók. A vámhatóság kérésére a jövedéki nyilvántartás adatait rendelkezésre kell bocsátani.
  Jt. 62/A. §
  (1) A 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10 és 3403 19 99 vámtarifaszám alatti, ömlesztetten szállított ásványolaj beszerzését és szállítását a terméket beszerző, szállító személy köteles a vámhatóságnak legkésőbb a beszerzést, szállítást megelőző napon bejelenteni.

  Elérhető a Kimutatások | Jövedéki nyilvántartás menüpontban
   
 • A jövedéki engedélyes kereskedő vevőnkénti nyilvántartása a belföldön értékesített jövedéki termékekről, elektronikus adatszolgáltatással a VPOP felé 
  Vhr. 47. számú melléklet, illetve
  Jt. 106. §
  (7) A jövedéki engedélyes kereskedőnek a belföldön értékesített jövedéki termékről vevőnként olyan nyilvántartással kell rendelkeznie, amely tartalmazza
  a) az értékesített termék megnevezését és vámtarifaszámát, számla szerinti mennyiségi egységét, mennyiségét és értékét, a számla számát,
  b) a vevő nevét, székhelye (telephelye) címét, adóazonosító számát,
  c) a vásárlás és a teljesítés (kiszállítás) időpontját.
  A jövedéki engedélyes kereskedő a nyilvántartás adatait számítógépes adathordozón köteles tárolni, melyeket - kérésre - köteles elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a vámhatóság rendelkezésére bocsátani.
  Jt. 41. §
  (2) A vevőnyilvántartás tartalmazza
  a) vevőnként az értékesített termék megnevezését, vámtarifaszámát, számla szerinti mennyiségi egységét, mennyiségét és értékét, a számla számát, a termékkísérő okmány vagy az egyszerűsített kísérő okmány számát,
  b) a vevő (címzett) nevét, székhelye (telephelye) címét, adóazonosító számát és - kereskedő vevő esetén - az e törvényben meghatározott engedélye számát,
  c)a vásárlás és a teljesítés (kitárolás) időpontját.
  Jt. 62/A. §
  (1) A 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10 és 3403 19 99 vámtarifaszám alatti, ömlesztetten szállított ásványolaj beszerzését és szállítását a terméket beszerző, szállító személy köteles a vámhatóságnak legkésőbb a beszerzést, szállítást megelőző napon bejelenteni.

  Elérhető a Kimutatások | Jövedéki vevőnyilvántartás menüpontban
   
 • A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes külön nyilvántartása
  Vhr. 22. számú melléklet II., illetve
  Jt. 107. §
  (1) A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő e tevékenységéről külön nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni, amely tartalmazza a tagállamba értékesített és a tagállamból beszerzett jövedéki termék megnevezését és mennyiségét, az értékesítésről, illetve a beszerzésről kiállított számla számát, a Közösségen belüli szállításnál alkalmazott kísérő okmány megnevezését és azonosító számát, a tagállami vevő és a tagállam megjelölését, továbbá az adó visszaigénylésére, illetve megfizetésére vonatkozó adatokat. Az 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj és a megfigyelt termék beszerzéséről, értékesítéséről, valamint nyitó- és zárókészletéről a közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedőnek a jövedéki nyilvántartás havi zárása alapján jelentést kell készítenie, melyet a tárgyhót követő hó 15-éig be kell nyújtania a vámhatósághoz.
  A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes a kiszállításokról és beérkezésekről tételesen vagy számítógépen olyan, a regionális jövedéki központ által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal által hitelesített nyilvántartást vezet, amelyből a tagállami kereskedőnkénti, tetszőleges időszakra vonatkozó mennyiségi és értékadatok az ellenőrzés számára rendelkezésre bocsáthatók.
  Elérhető a Kimutatások | Jövedéki EU-nyilvántartás menüpontban
   
 • Az exportáló jövedéki nyilvántartás saját és a bizományi konstrukcióban exportált termékek esetén
  Vhr. 40. számú melléklet I., illetve
  Jt. 108. §
  (1) Az exportáló és a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő zárjeggyel ellátott alkoholterméket, illetve - az áruminta kivételével - adójeggyel ellátott dohánygyártmányt nem exportálhat, illetve nem szállíthat ki más tagállamba, kivéve, ha a zárjegyet, az adójegyet felülragasztással érvényteleníti. Az exportáló az exporttevékenységéről külön nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni, amely tartalmazza az exportált termék megnevezését és mennyiségét, az exportszámla számát, a vámokmány megnevezését és azonosító számát, a külföldi vevő és a rendeltetési ország megjelölését, a vámhatóság által végzett kiviteli ellenőrzés, valamint a vámhatáron való kiléptetés időpontját.
  Elérhető a Kimutatások | Jövedéki export-nyilvántartás menüpontban
   
 • Az importáló jövedéki nyilvántartás saját és a bizományi konstrukcióban importált termékek esetén
   Vhr. 41. számú melléklet I., illetve
  Jt. 108. §
  (2)
  Az importáló az importtevékenységéről külön nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni, amely tartalmazza az importált termék megnevezését és mennyiségét, az importszámla számát, a vámokmány megnevezését és azonosító számát, a vámhatáron történt belépés és a vámjogi szabadforgalomba bocsátás időpontját, az importált termék készletre vételének időpontját, valamint a beszerzés céljának (feldolgozás, továbbértékesítés) megjelölését. Az importáló az importált és belföldön értékesített jövedéki termékről a 106. § (7) bekezdésében előírtak szerint vevőnyilvántartást köteles vezetni.
  Elérhető a Kimutatások | Jövedéki export-nyilvántartás menüpontban
   
 • A bejegyzett kereskedő szállítási nyilvántartása
  Vhr.15. számú melléklet, illetve
  Jt. 24. §
  (1) A vámhatóság - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - olyan személynek engedélyezi bejegyzett kereskedőként a jövedéki termék más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban történő behozatalát, aki
  b) a közösségi adófelfüggesztési eljárásban fogadott jövedéki termékről az adókötelezettség pontos megállapításához szükséges külön nyilvántartást (a továbbiakban: szállítási nyilvántartás) vezet
  Elérhető a Kimutatások | Szállítási nyilvántartás menüpontban
   
 • Adóraktár engedélyesesének jövedéki termékmérleg nyilvántartása
  Vhr. 28. számú melléklet I., illetve
  Jt. 40. §
  (4) Az adóraktárban jövedéki termékenként - a dohánytermékek kivételével a vámtarifaszám legalább 6 számjegyű, illetve az ásványolajtermékeknél 8 számjegyű bontásában - külön-külön termékmérleg-nyilvántartást is kell vezetni. A vámhatóság - az ásványolajtermékek kivételével - a termékmérleg ennél mélyebb termékbontású vezetését is előírhatja az ellenőrizhetőség érdekében. A dohánygyártmány esetében cigaretta, szivar, szivarka és fogyasztási dohány bontásban, ezen belül az azonos fajlagos adómérték (ezer darab cigarettára, szivarra és szivarkára, 1 kilogramm fogyasztási dohányra számított adó) alá tartozó dohánygyártmány termékekre kell a termékmérleget vezetni.
  (5) A jövedéki termék mennyiségét az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben, illetve a cigaretta, szivar, szivarka esetében ezer darabban, a fogyasztási dohány esetében kilogrammban kimutatva kell a termékmérlegben szerepeltetni.
  (6) A termékmérleg tartalmazza az adóraktárban előállított, tárolt jövedéki termék mennyiségének napi nyitó- és zárókészletét, valamint a készletnövekedéseket és -csökkenéseket, az adófizetési kötelezettség megállapításához szükséges jogcímek szerinti részletezettségben.

  (7) A termékmérleg adatait havonta le kell zárni, meg kell állapítani a tárgyhavi készletváltozásokat és a jövedéki termék zárókészletének mennyiségét.
  Elérhető a Kimutatások | Termékmérleg menüpontban 
   

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack